Ako u nás prebieha odovzdávanie bytu?

post image
background image

Ako u nás prebieha odovzdávanie bytu?

 

Po niekoľkoročnej príprave projektu, cez jeho realizáciu až po následnú kolaudáciu, prejde dlhé obdobie. Počas neho sme s klientmi, budúcimi majiteľmi, v neustálom v kontakte ohľadne realizácie a dokončenia bytu. Poslednou a záverečnou fázou našej spoločnej cesty je podpis kúpnej zmluvy (KZ) a následne odovzdanie nehnuteľnosti.

Pri developerských projektoch, kde klient kupuje byt, ktorý ešte nie je zrealizovaný, sa podpisuje Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve. V nej sa dojednávajú podmienky, povinnosti a práva, ako budúceho kupujúceho, tak aj budúceho predávajúceho t. j. developera. K prevodu vlastníckych práv k nadobúdaným nehnuteľnostiam prichádza až po vydaní kolaudačného rozhodnutia a pridelení súpisného čísla.

\  Dôležité čísla

Ako bolo spomenuté vyššie, pridelenie súpisného a orientačného čísla je dôležitým medzníkom pre uskutočnenie ďalších krokov, ktoré smerujú k odovzdaniu bytu. Tieto čísla možno priradiť len stavbám, spĺňajúcim všetky zákonom stanovené parametre. Znamená to, že budova je technicky aj stavebne uspôsobená pre jej užívanie a má už vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Ide o dôležité údaje, ktoré sa následne používajú vo všetkých dokumentoch a ich zápisom do katastra sa z rozostavanej budovy a rozostavaných bytov stáva plnohodnotný bytový dom s bytovými jednotkami určenými na bývanie. Pre lepšiu orientáciu v spleti čísiel vytvárame „prevodník“, z ktorého si môžu klienti vyčítať všetky potrebné čísla k svojim nehnuteľnostiam (označenie na LV, poradové číslo na LV, adresu, vchod, označenie schránky, podiel, ktorý tvorí byt na LV a iné).

\  Treba mať aj „šťavu“

V čo najkratšom čase a v spolupráci so ZSDIS sú klienti vyzvaní, aby si zabezpečili pripojenie bytov k elektrickej energii. V informačnom emaile od nás dostanete postup pripájania odberných miest a nevyhnutné údaje ako EIC a číslo Zmluvy o pripojení. Finálna koordinácia montáže elektromerov je medzi samotným distribútorom a dodávateľom. Pri samotnej inštalácii elektromera nie je potrebná vaša prítomnosť. Aby ste už boli pripojení k odberu elektrickej energie v čase preberania bytu, je nevyhnuté začať riešiť tento proces bezodkladne, po doručení nášho e-mailu. Celý priebeh spracovania vašej žiadosti a následná montáž elektromeru trvá určitú dobu.

\  Nevyhnutné nutnosti

Okrem samotného bytu sa stávate aj spolumajiteľmi spoločných častí bytového domu a prislúchajúcich pozemkov, ktoré sú vyšpecifikované v Kúpnych zmluvách. Toto so sebou prináša aj určitú zodpovednosť, nakoľko poškodenie týchto častí, napríklad počas sťahovania, už musia riešiť majitelia bytov. Ich následnú opravu a údržbu zabezpečuje správcovská spoločnosť, ktorá tieto časti prevzala od developera.  Na užívanie bytov a spoločných priestorov máme vypracovaný podrobný manuál, ktorý dostávajú klienti nie len elektronicky, ale aj v tlačenej podobe. Obsahuje množstvo dôležitých informácií a rád, ako sa správať a užívať novostavbu.

\  Deň „D“

Po odsúhlasení znenia kúpnej zmluvy, v ktorej sú zapracované všetky náležitosti na prevod vlastníckeho práva a po úhrade plnej výšky kúpnej ceny nehnuteľnosti, prichádza ku konečnej fáze, a to k odovzdaniu nehnuteľnosti. V dohodnutý termín s našim obchodným oddelením sa stretnete na byte, kde prebehne podpis kúpnych zmlúv, návrhov na vklad vlastníckeho práva a uhradenie správneho poplatku na prevod v zmysle KZ.

Následne dostanete čas na prekontrolovanie a oboznámenie sa s technickým stavom nadobúdanej nehnuteľnosti. Dôležité je skontrolovať funkčnosť okien, dverí, armatúr, ako aj prevedenie omietok a obloženia.  Za činnosť a udržiavanie výrobkov a zariadení v byte už budete ďalej zodpovedať vy ako vlastník.

Medzitým skontrolujeme merače a ich aktuálny stav zaznačíme do Odovzdávacieho protokolu. Vpisujú sa do neho aj prípadne vady a nedorobky vo vašej nehnuteľnosti. V prípade, že objavíte skryté vady, ktoré nemohli byť odhalené pri odovzdávaní, sú Vám k dispozícii kolegovia z reklamačného oddelenia, ako aj zástupca realizátora stavby a budú tieto vady s vami riešiť individuálne. Všetky potrebné kontakty ako je správcovská spoločnosť, reklamačné oddelenie, havarijné služby všetkých sieťových pripojení i tiesňové linky, nájdete už v spomínanom Manuáli na údržbu a užívanie bytu.

Po všetkých týchto úkonoch vás už necháme, aby ste sa mohli tešiť z vášho nového domova, ktorý sme pre vás postavili.

 

 

Investujte do budúcnosti
s nami, aby vaše investície
dosiahli nové výšky.

Chcete vedieť viac? Vyplňte formulár a náš burzový maklér vás bude kontaktovať, aby vám poskytol všetky potrebné informácie o dlhopise.