VI GROUP posiela MČ Bratislava – Petržalka urgenciu ku kolaudačnému konaniu, ktorá sa týka Polyfunkčného objektu Septimo II

post image
background image

Dňa 21.12.2022 podala spoločnosť VI GROUP Septimo s.r.o. návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby:

Polyfunkčný objekt Septimo 2 – II. Etapa”, Gogoľova ulica, parc.č.: 3694/308, k.ú.: Petržalka

Uvedeným dňom bolo zahájené kolaudačné konanie o vydanie rozhodnutia o povolení užívania vyššie uvedenej stavby.

V súvislosti s predmetným kolaudačným konaním máme za to, že Mestská časť Bratislava – Petržalka, ako príslušný stavebný úrad spôsobuje prieťahy v predmetnom konaní, čím porušuje zákon a tým aj práva a právom chránené záujmy stavebníka spočívajúce v tom, že vo veci stavebníka nebolo riadne a včas rozhodnuté. Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme dať do pozornosti zákonné ustanovenie § 49 ods. 1,2 Správneho poriadku:

  1. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
  2. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že Mestská časť Bratislava – Petržalka, ako príslušný stavebný úradv súvislosti s výkonom pôsobnosti stavebného úradu pri výkone prenesenej štátnej správy sa dopustil nesprávneho úradného postupu, keď kolaudačné rozhodnutie nevydal ku dnešnému dňu, ani začaté konanie neprerušil, čím porušil zákonom stanovenú 30- dňovú lehotu. 

Obchodná spoločnosť VI GROUP Septimo s.r.o. – ako stavebník, sa opakovane na príslušnom úrade informovala o príčinách spôsobených prieťahov v konaní, ako aj na skutočnosť, či je potrebné poskytnúť ďalšiu súčinnosť, resp. či absentujú akékoľvek listiny potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Žiadna súčinnosť, ani podklady neboli zo strany Mestskej časti Bratislava – Petržalka požadované, neobdržali sme ani žiadnu výzvu na doplnenie, preto máme za to, že prieťahy v konaní sú spôsobené prekážkami na strane Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktoré považujeme za neopodstatnené. Ako stavebník sme presvedčení o tom, že z našej strany boli splnené všetky povinnosti a podmienky požadované zákonom pre vydanie rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Zásady vymedzené v ustanovení § 3 správneho poriadku – zásada zákonnosti, súčinnosti, rýchlosti a hospodárnosti sú zásady, týkajúce sa svedomitého prístupu správneho orgánu vo vzťahu k dĺžke konania a vo vzťahu k zodpovednosti za vybavenie veci, v ktorej má rozhodnúť. Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s osobami, ktorých sa konanie týka a pri výkone verejnej moci má postupovať v súlade so zákonom, t.j. svedomite a zodpovedne sa venovať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju v súlade so zásadou časovej primeranosti konania, ktorá má svoje opodstatnenie práve v tom, že správne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov.

V dôsledku nečinnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorým sa Mestská časť Bratislava – Petržalka dopúšťa porušenia vyššie uvedených zákonných ustanovení, dochádza k omeškaniu stavebníka v rámci kolaudačného konania. 

Je paradoxné, že v snahe po zákonnosti a legitímnosti postupuje Mestská časť Bratislava – Petržalka voči našej spoločnosti v hrubom rozpore so zákonom a porušuje naše práva a právom chránené záujmy. Obchodnej spoločnosti VI GROUP Septimo s.r.o. vzniká v dôsledku nesprávneho úradného postupu Mestskej časti Bratislava – Petržalka (zatiaľ v podobe prieťahov v konaní) škoda v podobe skutočnej škody, ako aj ušlého zisku, ktorú si budeme u príslušného ministerstva podľa § 4 zák.č. 514/2003 Z.z. v celom rozsahu uplatňovať a ktorá v prípade jej vyplatenia bude regresne uplatňovaná voči Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Vzhľadom na objem stavby a závažnosť následkov prieťahov v konaní spôsobených Mestskou časťou Bratislava -Petržalka sa spôsobená škoda pohybuje rádovo v desiatkach tisíc eur.

Uvedené uvádzame najmä z toho dôvodu, aby kompetentní predstavitelia stavebného úradu dôkladne zvážili následky svojho konania/nekonania a vzali na vedomie tú skutočnosť, že ignorácia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov orgánmi výkonu verejnej moci je postihnuteľná, a to nielen v podobe preskúmania zákonnosti postupu správneho orgánu príslušnou prokuratúrou, ale aj v podobe finančných postihov, ktoré v konečnom dôsledku zaťažia rozpočet mestskej časti, prípadne osôb, ktoré sa na tomto nesprávnom úradnom postupe podieľali.

Takýmto konaním stavebného úradu – a teda nečinnosťou úradu a ignoráciou zákona, ako orgánu verejnej moci, dochádza k zbytočným prieťahom v konaní, bezdôvodným omeškaniam, ktoré môžu mať za následok vznik finančných škôd, za ktoré zodpovedá stavebný úrad v zmysle § 22 ods. 1 zák.č. 514/2003 Z.z. pri výkone prenesenej činnosti štátnej správy.

Záverom teda žiadame Mestskú časť Bratislava – Petržalka o okamžité vydanie rozhodnutia v kolaudačnom konaní.